h1

Balkan-Εxploitation με την ευγενική χορηγία του ΟΤΕ

1 Ιουλίου, 2008

προκήρυξη από παρέμβαση στον οτε θεσσαλονίκης (κεντρικά) το σάββατο πρωί:

Τηλεπικοινωνίες: ίδια είν’ τ’ αφεντικά, σερβικά & ελληνικά!

Αυτό που βιώνουν οι εργαζόμενοι του Ο.Τ.Ε. στην Ελλάδα αντίστοιχα το βιώνουν και οι εργαζόμενοι των υπολοίπων βαλκανικών χωρών. Ο Ο.Τ.Ε. είναι μέτοχος σε τηλεπικοινω­νιακές εταιρείες γειτονικών χωρών και η στρατηγική που ακολουθεί στο εσωτερικό της Ελ­λάδας, στο εξωτερικό επιβάλλεται ακόμα πιο έντονα. Για τα δεδομένα των υπο­λοίπων βαλ­κανικών χωρών η Ελλάδα αντιπροσωπεύει ό,τι η Γερμανία (π.χ.) για την Ελλάδα. Τα νεοφι­λελεύθερης σχέδια αναδιάρθρωσης των Δ.Ε.Κ.Ο. δεν γνωρίζουν σύνορα – κάθε κράτος ακο­λουθεί πιστά τα πρότυπα που επιβάλλονται από τους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκό­σμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η Παγκόσμια Τράπεζα (Π.Τ.) ή το Διεθνές Νο­μισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.), οι οποίοι χειρίζονται τις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης ενός ιδιό­τυπου νεο­φιλελευθερισμού.
Συγκεκριμένα, στη Σερβία στην κρατική τηλεπικοινωνιακή επιχεί­ρηση “Telekom Srbija” το σερβικό κράτος έχει το 80% του μετο­χικού κεφαλαίου και ο Ο.Τ.Ε. το υπόλοιπο 20% ως στρατηγι­κός επενδυτής, επηρεάζοντας σημαντικά τις αποφάσεις που παίρ­νο­νται σε επίπεδο διοίκησης. Η “Telekom Srbija” ίδρυσε πρό­σφατα την “Telus”, μια θυγατρική εται­ρεία, έχοντας το 100% του μετο­χικού κεφαλαίου αυτής και ελέγχοντας φυσικά τη διοίκησή της. Για να συμπιέσει το εργασιακό κόστος, όλο το βοηθητικό προσω­πικό της “Telekom Srbija” (καθαριότητας, συντήρησης, πυρα­σφάλειας κ.τ.λ.) μεταφέρθηκε στην θυγατρική “Telus”.
Όμως οι εργαζόμενοι της “Telus” δουλεύουν με πολύ χειρότερους όρους από αυ­τούς της “Telekom Srbija”. Είναι μια συνήθης περίπτωση όπου η μητρική εταιρεία (εν προ­κειμένω, η “Telekom Srbija”) έχει εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων μέσω θυγατρικών – υπεργολαβικών εταιριών.
Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει για τους εργαζόμενους της “Telus” ήταν η μη απόδοση σε αυτούς του 13ου μισθού που δικαιούνταν. Επίσης, το ποσό των 10 εκατομ­μυ­ρίων δηναρίων (1€ = 79 δηνάρια, δηλ. 126.000€) που θα μοιράζονταν ως επίδομα απο­δοτικότητας σε όλους τους εργαζόμενους της “Telus”, μοιράστηκαν στη διοίκηση και σε δι­εφ­θαρμένους συνδικαλιστές. Οι εργαζόμενοι έχουν προβεί σε κινητοποιή­σεις εν μέσω απει­λών και προχω­ρούν στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου μη – ιεραρχικού σωματείου.Τα αιτήματά τους είναι να παραιτηθεί η διεφ­θαρμένη διοίκηση, να τους δοθεί ο 13ος μισθός και να μοιρα­στεί στους εργαζόμενους το επίδομα αποδοτικότητας. Στα πλαίσια των κινητο­ποιή­σεών τους, η συμπαράσταση από τους συναδέλφους τους εργαζόμενους στις τηλεπικοι­νωνίες στην Ελ­λάδα θα τους βοηθούσε πολύ.
Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μονόπλευρη. Εκτός από τα νεοφιλελεύθερης έμπνευσης σχέδια ιδιωτικοποίησης όλων των Δ.Ε.Κ.Ο. με όσα συνεπάγονται για τους εργαζό­μενους και τους καταναλω­τές, έκφανση της παγκοσμιοποίησης είναι και η διεθνής αλληλεγ­γύη. Μόνο η διεθνής αλληλεγγύη και ο κοινός αγώνας των εργαζομένων μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο αδηφάγο κεφάλαιο. Από πλευράς μας, ενημερώνουμε την ελληνική κοι­νωνία για τα τεκταινόμενα στην κρα­τική εται­ρεία τηλεπικοινω­νιών της Σερβίας και καλούμε τους εργαζόμενους του Ο.Τ.Ε. και των εται­ρειών όπου συμμετέχει ως μέτοχος ο Ο.Τ.Ε. στην Ελλάδα να εκφράσουν την αλλη­λεγγύη τους στον αγώνα των συναδέλφων τους στη Σερβία.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων της “Telus” στη Σερβία

Όχι στην νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση των Δ.Ε.Κ.Ο.

Αυτόνομος & ανυποχώρητος αγώνας των εργαζομένων

Πληροφορίες (Σερβία): info@inicijativa.org, Τηλ.: ( 0038 )  063/263-775

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»-ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

περισσότερα: indymedia

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: